SiD sælger den danske model

SiD vender ryggen til vetoretten i EU, når det gælder social og arbejdsmarkedspolitik
Dermed står de sidste rester af den “danske aftalemodel” for fald

Hvorvidt det er den kommende sammenlægning med kvinderne i KAD, der har gjort SiD rundt på gulvet skal være usagt; men i hvert fald er SiD nu af den opfattelse, at den vetoret, der i dag er gældende indenfor EU’s arbejdsmarkeds og socialpolitik, og dermed en garanti for den danske arbejdsmarkedsmodel, skal skrottes.

Sune Bøgh, international sekretær i SiD, giver i medlemsbladet udtryk for, at vetoretten forhindrer en fornuftig udvikling af arbejdsmarkedspolitikken:
– En fastholdelse af vetoretten er med til at monopolisere magten over udviklingen af det danske arbejdsmarkedssystem til folketinget. Det låser arbejdsmarkedsparternes mulighed for at agere, proklamerer Sune Bøgh frejdigt.

Kovendingen bliver udbasuneret på nøjagtig samme tidspunkt, hvor statsminister Anders Fogh Rasmussen afholder møder med de radikale, socialdemokratiet og SF med formålet at strikke et nyt nationalt kompromis sammen.

Anledningen er, at EU er på vej med den nye forfatningstraktat, der en gang for alle skal fastslå, at EU er en overnational institution med egen grundlov, hvor medlemslandene er underlagt. Bemærkelsesværdigt nok er der ingen partier endsige andre dele af fagbevægelsen, der har givet udtryk for at vetoretten bør fjernes. SiD går med denne holdning total sologang.

SiD, der i årtier fra kongres til kongres har været dybt splittet på EU, skaber dermed blæst om det kontroversielle emne ved at genrejse debatten om den danske aftalemodel. Den er kendetegnet ved, at det grundlæggende set er op til arbejdsmarkedets parter at aftale forholdene, hvorimod det i størsteparten af Europa foregår via lovgivning.

I de bredeste kredse af dansk fagbevægelse har der været enighed om at værne om den danske model. Dertil har faglige forbund, der har været og er EU-tilhængere, brugt vetoretten til at garantere aftalemodellens fortsatte eksistens, hvilket de samtidig har brugt som et argument for, at EU ikke vil eller kan antaste de danske arbejdsmarkedsforhold.

SiD vender nu op og ned på logikken, idet forbundet hævder, at EU vil fremme lønmodtagernes interesse:
– Først da vi fik kvalificeret flertal indført i EU, er der sket noget fornuftigt på det arbejdsmarkedspolitiske område, hævder Sune Bøgh, som hæmningsløst erklærer, at EU er et værn mod multinationale selskabers groveste udbytning af arbejderne:
– En EU-lovgivning på arbejdsmarkedsområdet om fælles minimumskrav kan give store internationale koncerner som General Motors modspil og forhindre, at beslutninger om at nedlægge 12.000 arbejdspladser bliver truffet i lukkede bestyrelses lokaler, forklarer han.
Sune Bøgh og SiD har et forklaringsproblem.

Titusinder af tyske arbejdspladser er truet, fordi Siemens, Daimler Bentz med flere flytter produktionen med mindre de ansatte går ned i løn og op i arbejdstid på en og samme tid! Den tyske model garanterer ikke arbejdspladser. EU har i årtier gennemført radikale privatiserings og liberaliseringsprogrammer med dertilhørende ekstrem fleksibilitet.

Kaj Rudi Andersen, medlem af APK’s faglige udvalg, tager på det kraftigste afstand fra SiD’s holdning:
– SiD’s amokløb, som tilmed er et sololøb, er en hån mod alle arbejdere i Danmark, og specielt deres egne medlemmer, hvoraf langt hovedparten er modstandere eller utilfreds med monopolernes EU. SiD har i årtier bildt medlemmerne ind, at den danske aftalemodel var sikret, fordi vetoretten garanterede dens eksistens. Nu hedder det pludseligt, at vetoretten er en hæmsko for at udvikle arbejdsmarkedspolitikken. I hvilken retning og til fordel for hvem spørger vi?

Netavisen 29. oktober 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne