Seks danske menneskeretsorganisationer om Guantanamo-fangens sag

Seks danske menneskeretsorganisationer opfordrer i et åbent brev til statsminister Anders Fopgh Rasmussen regeringen til at indbringe den danske Guantanamo-fanges sag for FN for at få vurderet om hans sag er blevet krænket.

Brevet, der blev afleveret 6. maj, lyder i sin helhed:

Kære Statsminister Anders Fogh Rasmussen,

Undertegnede organisationer ønsker hermed at rette henvendelse til Statsministeren vedrørende sagen om den danske statsborger, som har siddet frihedsberøvet på Guantánamo-basen i knap to år indtil sin frigivelse i februar 2004.

Skiftende danske regeringer har aktivt fremmet vedtagelsen og overholdelsen af internationale menneskerettigheder og retsprincipper, herunder reglerne om beskyttelse af menneskets integritet, værdighed og retssikkerhed. Disse regler udgør grundpillerne i et demokratisk samfund.

Statsministeren har udtalt, at den internationale terrorisme udfordrer de værdier, som vores samfund er bygget på, og at kampen mod terror ikke mindst handler om at forsvare vores demokratiske standarder og retssikkerhedsgarantier (forespørgselsdebatten, den 19. februar 2004).

Som led i forsvaret af disse menneskerettigheder og retsprincipper er det væsentligt, at de til enhver tid overholdes, også i forbindelse med bekæmpelsen af terror. Dette gælder navnlig de regler, der anses som så fundamentale i et demokratisk samfund, at de også finder anvendelse i tilfælde af krig, trussel om krig eller andre offentlige nødretssituationer. Til denne indviede kreds hører navnlig forbuddet mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som ifølge FNs Konvention mod Tortur (artikel 2) og FNs Konvention om Civile og Politiske Rettigheder (artikel 7) er absolut og dermed ikke kan fraviges under nogen omstændigheder. Forbuddet mod Tortur gælder således også under væbnede internationale konflikter, jf. Genève-konventionerne vedrørende beskyttelse af ofre i væbnede konflikter (artikel 3).

Det skal i den forbindelse bemærkes, at FNs Menneskerettighedskomité, som er bemyndiget til at påse medlemsstaternes overholdelse af FNs Konvention om Civile og Politiske Rettigheder, netop har udtalt, at staterne skal respektere og beskytte rettighederne i Konventionen for enhver, som er under den pågældende stats kontrol, uagtet at vedkommende ikke befinder sig på den pågældende stats territorium, jf. Menneskerettighedskomitéens General Opinion af 27. marts 2004.

USA har som bekendt ratificeret FNs Konvention om Civile og Politiske Rettigheder, og er således forpligtet til at overholde konventionen, også i relation til de internerede på Guantánamo-basen.

I modsætning til Danmark har USA imidlertid ikke anerkendt den individuelle klageadgang til Menneskerettighedskomitéen. Som følge heraf er den nu frigivne danske Guantánamo-fange afskåret fra selv at indbringe spørgsmålet om, hvorvidt hans rettigheder i henhold til Konventionen er blevet overholdt. Eftersom USA udelukkende har anerkendt adgangen til indbringelse af statsklager for Komitéen (artikel 41) kan en eventuel klage kun indbringes af en anden medlemsstat.

Overfor danske statsborgere påhviler der som bekendt regeringen en særlig forpligtelse til at sikre, at danske myndigheder respekterer og beskytter sine borgeres rettigheder og friheder. Denne forpligtelse gælder imidlertid også i relation til andre medlemsstaters anvendelse af Konventionen, i dette tilfælde USA’s tilbageholdelse af den nu frigivne danske Guantánamo-fange.

På baggrund af ovennævnte skal de undertegnede organisationer hermed opfordre statsministeren til på vegne af den danske regering i samråd med den pågældende at indbringe sagen om den frigivne danske Guantánamo-fange for FNs Menneskerettighedskomité med henblik på at få en vurdering af, hvorvidt denne danske statsborgers menneskerettigheder i henhold til Konventionen er blevet overholdt.

Med venlig hilsen

Jo E. Asvall (Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre)
Ole Espersen (Helsingfors Komiteen)
Lars Normann Jørgensen (Dansk Afdeling, Amnesty International)
Bente Nielsen (FN-Forbundet)
Bjørn Elmquist (Dansk Retspolitisk Forening)
Andreas Kamm (Dansk Flygtningehjælp)

Netavisen 10. maj 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne