Fogh-regeringen skal væk

Af Eric Skytte – APK-Odense

Arbejderpartiet Kommunisternes tale ved Rød 1. maj 2004, Munkemose, Odense

Med fotos fra Rød 1 maj.
Klik på billederne og forstør.

Vi er forsamlet her i dag for at markere arbejdernes internationale kampdag!
Beslutningen om at gøre den 1. maj til arbejdernes internationale kampdag blev truffet i Paris i sommeren 1889 – 100-året for den store franske revolution – af europæiske arbejdere, der efter inspiration fra den amerikanske arbejderbevægelse tog ideen op.

Eric Skytte

Første gang 1.maj blev brugt som en fælles international demonstrationsdag var i 1890.
Øverst stod kravet om kortere arbejdstid. Døgnet måtte indrettes med 8 timer til arbejde – 8 timer til fritid og 8 timer til hvile.
Med de netop indgåede manipulerede overenskomster er der al mulig grund til at tage den gamle parole om 8 timers arbejdsdag op igen!

Kravene til dette års overenskomstfornyelse for 650.000 ansatte i størsteparten af den private sektor var klare og solidariske krav: 110 kr. i timen som mindsteløn, 12 kr. mere på lærlingesatserne, 30 timers arbejdsuge for skifteholdsarbejdere og 35 timer for øvrige i en maksimal toårig overenskomstperiode!
Det burde være til at forstå!

Det blev til en levetid på tre år med krummer til lærlinge og mindstelønnen. Samtlige kan til gengæld se frem til yderligere fleksibilitet på den ugentlige arbejdstid og almindelig timeløn ved overarbejde i forbindelse med konflikt.
Den solidariske platform blev vendt til et resultat, hvor de svageste blev svigtet, mens arbejdsgiverne og forbundstoppene igen blev tilgodeset.

Udsnit mod scenen af Rød 1. maj i Munkemose
Godt 10000 deltog i løbet af dagen –
trods en start med dårligt vejr

Et spinkelt JA bestående af mindre end 140.000 ud af de berørte 650.000 var tilstrækkeligt til en vedtagelse. Mæglingsskitsen var blevet solgt på en aftale om barselsfond, der end ikke en gang appellerede til HK’erne, der blev betragtet som en afgørende tyngde på vægtskålen.
Flertallet stemte klart JA; men stemmeprocenten i landets største forbund var historisk lav. Det ændrer dog ikke ved det faktum, at forbundenes massive propaganda lykkedes!

Medlemmerne i tre forbund stemte NEJ, nemlig SID, NNF og Blik og Rør. De mange medlemmer af de tre forbund har på grund af forligsmandslovens sammenkædningsregler fået trukket resultatet ned over hovedet de næste tre år.

Netop forligsmandsloven har i år udmærket sig ved at acceptere et JA-flertal, der i tilfælde af et tilsvarende NEJ-resultat var blevet erklæret ugyldigt på grund af den lave stemmedeltagelse, som kun var på 37 pct.

Ser vi på opbakningen til forhandlerne, så ligger det samlet set på kun godt 21% af de stemmeberettigede!

APK-telt i Munkemose
Maj-dagen var ikke kun fest:
Den politiske interesse vokser, ikke mindst blandt de unge

Der er allerede gået spekulation i den lave stemmedeltagelse. Fagbevægelsens ledere er bekymret. De mangler opbakning. Hans Jensen, formand for LO, forsøger at redde skindet ved at hævde, at stemmeresultatet er en opslutning om ledernes resultat. Han forklarer, at den lave deltagelse skyldes respekt og tryghed ved forhandlerne; men han ved bedre.

Der eksisterer kun et minimalt tillidsforhold på arbejdspladserne til LO og forbundstoppene. Til gengæld afspejler resultatet, at der i den grad mangler en alternativ opposition til arbejderaristokraterne i toppen af fagbevægelsen.
OK 2004 har påtaget sig rollen at være den alternative kraft, der skulle rejse bevægelsen; men det gøres ikke ved at erklære sin opbakning til forhandlere, der på forhånd har solgt kravene til lavestbydende.

Der er med andre ord brug for kræfter nedefra, der tager udgangspunkt i udløsning af alle kræfter, hvilket også indebærer de af arbejdsmarkedet udstødte kræfter, der i dag nærmer sig en million arbejdere i den erhvervsaktive alder, der er på overførselsindkomster.

I mellemtiden er det op til slagteriarbejdere, kassedamer og blikkenslagere med mange andre at skabe den front med de udstødte, der kan underminere det manipulerede JA.

“Something rotten”

Men det er ikke kun indenfor fagbevægelsens top, at der en råddenskab. Allerede Shakespeare sagde jo, “There is something rotten in Denmark”.

Med en løgnagtig statsminister, der har ført Danmark i krig – der lader Danmark være besættelsesmagt i Irak – en statsminister, der som en anden hund logrer for den største krigsforbryder i verdenen – præsident Bush – en statsminister, der bakken den 2. største krigsforbryder op – nemlig Israels Sharon.

DKU i Munkemose:
En stor del af deltagerne i Rød 1. maj var unge

Hvad er det da for en verden vi lever i ??

Var jeg helt ung, ville jeg måske sige, at verden ser temmelig kaotisk ud.
Den ligner måske ikke det bedste sted for de ufødte børn.

Der er krig. Global krig. Verden gennemlever en af de mest ustabile perioder i årtier. Den er i oprør, dramaerne afløser hinanden. Millioner verden over har været på gaderne i protest mod magthaverne, mod krig, mod imperialisme.

Hvad er det for en krig? Det er de riges krig mod verdens fattige overalt. Men det er også de manges opstand mod den ny verdensorden, imperialismen og de multinationale selskaber i ‘terrorkrigens’ og ‘globaliseringens’ navn påtvinger os. Det er klassekamp, klassekrig – arbejderne og de brede folkemasser mod krigsmagere og røveriske monopoler.

Det er en afgørende periode for menneskeheden. Lykkes det amerikanske projekt: skabelsen af et uindskrænket amerikansk verdensherredømme vil det store flertal af verdens lande og folk blive holdt i lænker på ubestemt tid.

Alle ved, at det kunne være anderledes. At kloden er rig nok til alle sine beboere. Og alligevel er den et mareridt af krig, terror og elendighed for de fleste af dem.

Det giver en mægtig frustration, en mægtig undertrykt vrede. Og ikke bare hos de unge. Vi får krig i stedet for velfærd. Vi får terror i stedet for sociale fremskridt. Lig i stedet for liv.

Det er denne undertrykte vrede og frustration hos mange – og fortvivlelsens mod hos de mest udsatte – der giver en modstand mod imperialismen, der har taget voldsom fart – og spænder fra den væbnede modstand i Irak, Palæstina og Colombia til de massive protestdemonstrationer og aktioner verden over.

Det er et globalt opgør, som intet land, og ingen person, kan holde sig uden for eller ude af. Det griber ind i alles liv. Derfor må alle også vælge: Hvem er man med? Hvis side er man på?

APKs budskab denne 1. maj er meget enkelt: Det er imperialismen, der skal slås ned. Og det store flertal af os danskere skal være med!

Besættelsen af Irak og krigen mod den irakiske befolkning, det er prøvestenen på, om det vil lykkes USA imperialismen at påtvinge sit globale herredømme.

I Irak er ikke kun en regional situation på spil: den gælder ikke bare et enkelt land, eller hele Mellemøsten. Den har direkte globale implikationer. Og store konsekvenser for de internationale institutioner som FN, som ikke har forhindret krigen, og som står i fare for at blive brugt som et reaktionært redskab i USA’s hænder, hvis Bush’s og Blairs nye plan for at ‘give FN en større rolle’ i Irak går igennem.

Sammi Jawad – formand for Komiteen for et Frit Irak, som regeringen og Dansk Golkeparti vil have forbudt, talte også i Munkemose

Se hans tale her:

Støt den irakiske befrielseskamp!

Det er også derfor, at så mange kræfter, reaktionære og progressive, står i direkte konfrontation omkring Irak. Vi skal være den irakiske modstand dybt taknemmelig. Den – først og fremmest den – har sat en pæl i vejen for det amerikanske imperialistiske korstog, og skabt enorme problemer for alle krigsanstifterne og krigsforbryderne. Aznar er væk – Bush, Blair og Fogh er hårdt trængte.

Danmark er direkte krigsdeltager. Deltager i en forbryderisk koalition. En besættelsesmagt i et ulovligt ærinde. Danske unges blod skal ofres for A.P. Møllers og krigsmagernes profitinteresser.

Ifølge international ret har irakerne lov til at bekæmpe besættelsesmagten – og aggressorerne skal betale krigsskadeserstatninger for deres ulovlige krig. Irak er i dag et smadret land.

Vi må støtte den irakiske modstandskamp – for den står i forreste linje i det, der er en fælles global kamp.

Fogh-regeringen fører krig udadtil og indadtil

Ideologisk er det det store nyliberale projekt, man prøver at realisere. Det betyder simpelthen ‘alt for profitterne – lad arbejderne og det store flertal betale’. A.P. Møller er med Irak-krigen rykket op blandt verdens 100 rigeste. Det betaler irakerne for, det betaler du og jeg for.

Foghs klassekrig betyder at tage fra de mange, der ikke har, og give i pose og sæk til monopolerne og millionærerne. Det betyder krig i stedet for social udbygning, bomber i stedet for bøger, fængsler i stedet for skoler.

Fogh-regeringen er ikke bare et lydigt redskab for Bush og hans flok af nykonservative krigsforbrydere. Han er også unionsbygger, ivrig tilhænger af Unionsstaten og den kommende Unionsforfatning, som cementerer EU på et nyliberalistisk og imperialistisk grundlag. Der er intet progressivt ved opbygningen af EU. Det er en historisk fejlkurs.

Unionsforfatningen var også et centralt tema i Munkemose.
Ditte Staun, en af spidskandidaterne for liste N ved EU-parlamentsvalget, talte.
Se hvad hun – og Folkebevægelsen mod EU sagde på maj-dagen her:

Unionsforfatning og Unionsudvidelse

Fogh-regeringen skal væk. Hans politik skal stoppes.
Men vi advarer mod illusioner om det nuværende parlamentariske alternativ. Også Socialdemokrater og Radikale har stemt for danske tropper i Irak; også de er begejstrede tilhængere af Unionsprojektet. Også de er nyliberalister, der vil gennemføre en borgerlig politik – blot på en måde, så den ikke vækker samme vrede og de samme reaktioner hos de unge og blandt de arbejdende som Fogh og Co. gør det.

Det, der først og fremmest er brug for, og det som APK arbejder for, er at opbygge en stærk folkelig modstand på alle områder – og et stærkt kommunistisk parti, som kan gå forrest i denne modstand. Og selvom vi har nået nogle resultater, er der lang vej igen.

Krigskoalitionen i Irak smuldrer

Derfor ankom også USA’s vigtigste allierede og villigste redskab Tony Blair til møde med sin øverstbefalende. FN skal nu på banen i Irak, lød det samstemte budskab fra de to hvide krigshøvdinge.

Den irakiske aprilopstand har for hele verdenen tydeliggjort, at amerikanerne og krigskoalitionen af det irakiske folk bliver opfattet og bekæmpet som det, den er: en besættelsesmagt, der under påskud af at ville ‘indføre demokrati’ i Irak (og hele Mellemøsten) fører en brutal terrorkrig mod den irakiske befolkning for at røve de rige ressourcer.
Nu skal FN redde krigskoalitionen ud af den irakiske sump

Mens andre lande som Spanien og Norge m.fl. trækker deres tropper hjem fra Irak, så vil Danmark tværtimod styrke sit såkaldte militære engagement i landet. Dermed vil den danske regering på Danmarks vegne fortsætte krigsforbrydelserne i Irak, hvor den amerikansk ledede besættelsesmagt har erklæret hele den irakiske befolkning åben krig og myrder og terroriserer med nøjagtig de samme metoder som i Vietnam.

Fogh-regeringens totale underkastelse under den mest krigeriske amerikanske regering nogensinde skader Danmarks internationale omdømme kolossalt, ikke mindst i den arabiske verden.

‘Fogh: Du har blod på hænderne!’
Maleraktivisten og DKU’eren Lars Grenaa taler i Munkemose.
Folketinget (!) forlanger nu en erstatning på 120.000 kr. for et malerplettet gulvtæppe.
Det afgøres i retten den 24. juni.

Den irakiske modstand har på forhånd erklæret, at den ikke vil acceptere en amerikansk besættelse, som foregår i FNs navn.

Det er en skummel plan, som ikke vil kunne undgå at ødelægge den sidste autoritet og legitimitet, FN måtte have tilbage. FN er i krise, fordi organisationen ikke kæmper for at sikre fred og forhindre aggressionskrig, men lader sig bruge som et redskab af USA, når det passer supermagten – og lader sig sætte til side, når dét er i USA’s interesse

Palæstina: Boykot Israel

USA’s venner indkaldes med jævne mellemrum til Det Hvide Hus.
Nogle kommer der hyppigere end andre. De allernærmeste venner – Ariel Sharon og Tony Blair – kommer, når nye forbrydelser mod folkene skal sættes i værk.

Først var det Sharon. Han tog opmuntret derfra og myrdede den ny Hamas-leder Abd al-Aziz al-Rantisi. Før han kom til Washington havde han slået den lamme stifter af den palæstinensiske modstandsorganisation, Shaikh Ahmad Yasin, ihjel med en raket mod hans kørestol. De folkeretsstridige mord på politiske ledere fordømmes internationalt – men i FNs sikkerhedsråd blokerede USA med et veto for en fordømmelse.

Bush og Sharon har fundet ud af, at Israel som præmie for at trække sig tilbage fra Gaza skal kunne indlemme bosættelser på Vestbredden i Israel – i strid med talrige FN-resolutioner og fordømmelser af Israels aggression og besættelse af palæstinensiske områder.
De har også regnet ud, at fordrevne palæstinensere ikke skal have lov til at vende tilbage. Også det er i direkte modstrid med FNs anvisninger.

Fred uden opfyldelse af palæstinensernes rettigheder er en illusion

Enhver fredsaftale, som ikke bygger på palæstinensernes fulde rettigheder, men reelt bygger på at kontrollere det palæstinensiske folk, vil aldrig kunne holde. Israel må tvinges helt ud af de besatte områder. Israel må fjerne alle de bosættelser som Israel er blevet udvidet med på den besatte Vestbred og Gaza. Israel må anerkende de palæstinensiske flygtninges legitime ret til tilbagevenden og med fulde og lige rettigheder.

Naser Alsehli, palæstinensisk journalist, på talerstolen:
– Modstandskampen mod Israel styrkes

Israel er det land i verden, der har rekord i brud på FN påbud og resolutioner.
FNs krav om murens nedrivning og overdragelse af sagen til den internationale domstol i Haag har bragt Israel i yderligere isolation sammen med USA.

Mens USA er Israels altafgørende politiske og økonomiske allierede og leverandør af militær materiel, – materiel Danmark bl.a. er underleverandør til via våbenfabrikken Terma, – så er EU landene samlet set Israels vigtigste samhandelspartner, på særlig begunstigede vilkår. Det må der sættes en stopper for.

Vi må kræve at den danske regering stopper for danske investeringer i Israelske firmaer og at den kræver associeringsaftalen med Israel ophævet.
Der må ske et omgående stop for fagbevægelsens pensionskassers investering i Israel

Israel boykotter international lov og menneskerettighederne!

Derfor siger vi:
Boykot Israel -økonomisk, politisk, kulturelt, diplomatisk, sportsligt!
Solidaritet med det palæstinensiske folk! For et frit Palæstina!

Den irakiske modstandskamp og den palæstinensiske modstandskamp er ikke terror, men legitim modstand mod brutale besættelsesmagter, med den amerikanske imperialisme som hovedkraft i det store globale spil om olie, kontrol og dominans. Det samme gælder for Afghanistan, det første mål for terrorkrigen.

Nu forsøger USA, som er i vanskeligheder i Irak, og EU-landene, som ønsker større indflydelse på udviklingen, at ‘internationalisere’ konflikten i Irak – det vil sige gennemføre en besættelse i FN-regi. Det vil blåstemple besættelsen, men ikke af den grund gøre den legitim. Det vil tværtimod yderligere miskreditere FN.

Anders Fogh Rasmussen og hans regering er en krigsforbryderregering, som i ét og alt har lystret USA. Den vil deltage i den ulovlige besættelse til den bitre ende. Desværre har Mogens Lykketoft og Socialdemokraterne meldt ud, at de heller ikke vil trække de danske tropper ud. Socialdemokraterne har gjort sig til medskyldige i Bush, Blairs og Foghs forbryderiske politik.

Trods alvor blev der også festet og danset –
med masser af god musik fra tre bands

Det er den almindelige dansker, som betaler for ulovlighederne – i soldater og i skattepenge, der burde bruges på at bekæmpe arbejdsløsheden og rette op på den stadig mere skrantende velfærd. Krigen føres for de rige, for de multinationale, som Maersk McKinney Møller, der er rykket op blandt de 100 rigeste dollarmilliardærer under Irak-krigen.

Den barbariske krig mod terror udrydder ikke terror. Den er terror – og den skaber modterror. Ud fra enhver synsvinkel er den forfejlet, forkert – og dækker over helt andre mål end hvad Bush, Sharon, Blair, Aznar og Fogh fortæller.

Efter Madrid vil EU gå videre ad det gale spor – med terror som ‘terrorbekæmpelse’ og de demokratiske rettigheder som sikre ofre. Skærpede terrorlove, mere politistat, endnu mere aktiv deltagelse i den globale terrorkrig, med superstatsforfatningen som snarlig krone på værket.

Den Europæiske Union er ikke et alternativ til Bush og Sharons terrorkrig – men en del af den.
Måtte de europæiske folk gennemskue barbari og bedrag!

Hitlertyskland lod bomberne regne over London under blitzen. Siden har USA og England taget rigelig hævn: Bombardementerne af tyske byer og atombombninger af Hiroshima og Nagasaki var terror mod civile i gigantisk udstrækning. Det fortsatte i Korea, Vietnam, Afghanistan og Irak. Og hele vejen i Palæstina.

Det er ulovlig krigsførelse. I strid med konventionerne om krig. Men det er en barbarisk realitet. Og en sådan terror inviterer til modterror mod ‘fjendens civile’.

Terroristens Sharons kriminelle mord på Shaikh Ahmed Yassin var et billede på dette: Avancerede raketter fra en israelsk kamphelikopter (finansieret af USA og med dansk præcisionsudstyr fra Terma) ramte en krøbling, bundet til en rullestol, på vej fra morgenbøn:

– Den mand var terrorist, råbte Sharon, Condoleezza Rice og Per Stig Møller nærmest med een mund. I spejlet vil de kunne se de sande terroristers ansigter.

Ikke flere løgne!
Bekæmp USA-imperialismen og dens lakajer!
Stop Foghs krigsforbryderregering!
Træk de danske tropper hjem NU!
Invester i liv og omsorg – ikke i krig!
For international solidaritet
Socialisme er fremtiden

Se også billedreportagen
1. maj i Fælledparken

Netavisen 4. maj 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne