Mistillidsvotum til kommissionen om eurostat på vej til afstemning

De store partier i EU-parlamentet får tirsdag chancen til at vise, om de vil gøre noget ved den udbredte svindel i EU, udtaler MEP Ole Krarup fra Folkebevægelsen mod EU

64 medlemmer af EU-parlamentet har fremsat forslag om et mistillidsvotum til EU-kommissionen. Tirsdag den 3. maj kommer sagen til afstemning i EU-parlamentet. Baggrunden er Eurostat-skandalen som fandt vej til medierne i sidste halvdel af 2003.

– Essensen i denne korruptionssag er, at højtstående embedsmænd i EU’s statistiske kontor i årevis har svindlet med enorme summer (flere hundrede millioner kroner). De relevante kontrakter og bilag var skaffet af vejen, da EU’s revisorer indledte undersøgelse. Men de ansvarlige direktører er endnu ikke blevet draget til ansvar; den ansvarlige kommissær »vidste ingenting«. Til gengæld har den underordnede funktionær der bragte sagen frem, været udsat for bureaukratisk misbilligelse, forklarer medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU Ole Krarup, som er blandt forslagstillerne.

– Eurostat-sagen har vist, at ikke blot kommissionen, men også lederne af parlamentets store partier (socialdemokrater og konservative/kristendemokrater) – som udgør integrerede dele af kommissionens politiske bagland – har deltaget aktivt i bestræbelserne på at hindre, at skandalens omfang overhovedet bliver undersøgt på betryggende måde. Som mange andre pinagtige sager er den fejet ind under EU-systemets rummelige gulvtæppe, siger Ole Krarup og tilføjer:

– Men på tirsdag får de store partier muligheden for at skifte kurs…

Se ordlyden af forslag til mistillidsvotum herunder:

16 april 2004 B5 0189/2004

FORSLAG OM MISTILLIDSVOTUM
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 34, stk. 1

af Abitbol William, Alyssandrakis Kostantinos, Andersen Bent Hindrup, Angelilli Roberta, Belder Bastiaan, Berlato Sergio, Bernié Jean-Louis, Berthu Georges, Bigliardo Roberto Felice, Blak Freddy, Blokland Johannes Hans, Bonde Jens-Peter, Booth Graham H., Butel Yves, Callanan Martin, Camre Mogens N.J., Cappato Marco, Caullery Isabelle, Couteaux Paul Marie, de la Perrière Thierry, Eriksson Marianne, Esclopé Alain, Farage Nigel Paul, Frahm Pernille, Gahrton Per, Goodwill Robert, Hager Gerhard, Hannan Daniel J., Heaton-Harris Christopher, Helmer Roger, Krarup Ole, Krivine Alain, Korakas Efstratios, Kronberger Hans, Kuntz Florence, Lucas Caroline, Marchiani Jean-Charles, Martin Hans-Peter, Mayol i Raynal Miquel, McKenna Patricia, Meijer Erik, Muscardini Cristiana, Nicholson James, Nobilia Mauro, Pasqua Charles, Patakis Ioannis, Raymond Michel, Sacrédeus Lennart, Saint-Josse Jean, Sandbaek Ulla Margrethe, Scarbonchi Michel, Schmid Herman, Schörling Inger, Seppänen Esko Olavi, Sjöstedt Jonas, Souchet Dominique F.C., Speroni Francesco Enrico, Sumberg David, Thomas-Mauro Nicole, Titford Jeffrey William, Turco Maurizio, Vachetta Roseline, van Dam Rijk, Varaut Alexandre, Villiers Theresa

B5 0189/2004
Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen

Europa-Parlamentet,
– der henviser til EF-traktaten og navnlig dennes artikel 201,
– der henviser til forretningsordenens artikel 34, stk. 1,

A. der henviser til, at Kommissionen har ikke placeret ansvaret for Eurostat-affæren,

B. der minder om, at meddelelsen af decharge for 2002 ikke kan overskygge det forhold, at det kun var “fordi Parlamentet ikke var blevet underrettet om alvorlige oplysninger om Eurostat-affæren”, at decharge ikke blev nægtet for regnskabsåret 2001, og at Kommissionen ikke kan vælge at ignorere det arbejde, der er gjort i Parlamentets Budgetkontroludvalg siden marts 2003 som led i kontrollen med regnskabsåret 2001,

C. der mener, at den yderst alvorlige kritik, som dechargemyndigheden i beslutningen af 29. januar 2004 rettede mod Kommissionens og kommissær Solbes adfærd i Eurostat-sagen ikke kan imødegås i form af en erklæring til pressen fra kommissær Solbes side om, at han altid har handlet korrekt,

D. der finder det endnu mere alvorligt, at der på trods af den tidligere Kommissions erfaring og de talrige opfordringer fra Europa-Parlamentets side stadig ikke synes at være en ansvarlig virksomhedskultur i Kommissionen eller i hvert fald kun dele heraf, og det kun når der lægges et voldsomt ydre pres, og at det derfor er nødvendigt at tage det retslige skridt, som et mistillidsvotum udgør, i anvendelse,

E. der mener, at Kommissionen i betragtning af den manglende tillid, der er opstået, må påtage sig et kollektivt ansvar for ikke at have handlet på talrige opfordringer, som Parlamentet betragtede som yderst vigtige, i dets beslutninger af 13. marts 2003 om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser og bekæmpelsen af svig (2001), af 8. april 2003 med bemærkningerne til afgørelsen om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2001, af 4. december 2003 om rapport fra Kommissionen om evaluering af OLAF’s (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig) aktiviteter og af 29. januar 2004 om de foranstaltninger, Kommissionen har truffet for at efterkomme bemærkningerne i den beslutning, der ledsager afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2001,

F. der insisterer på, at der skal gives rigtige (hvad indholdet angår) og klare (præcise) svar på alle spørgsmål, der stilles i ovennævnte beslutninger eller af individuelle medlemmer til Kommissionen inden for rammerne af dens eneste tilbageværende forpligtelse til at videreføre igangværende sager, efter at den ikke har været i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-traktatens artikel 276 og sit eget mål om “nul-tolerance” og opnåelse af “den bedste forvaltning i verden”,

1. vedtager af ovennævnte grunde et mistillidsvotum til Kommissionen;

2. pålægger sin formand at sende dette mistillidsvotum til Kommissionen og at orientere formanden for Rådet og formanden for Kommissionen om resultatet af afstemningen.

Begrundelse

Begrundelsen for mistillidsvotummet fremgår af selve teksten.

Netavisen 29. april 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne