Per Stig Møller: Kodyl løgnhals og krigsforbryder

Den danske regering er langt om længe blevet sat under pres i forbindelse med dets begrundelser for at deltage i den folkeretsstridige krig mod Irak. Regeringens hovedbegrundelse for krigen, var at Irak besad masseødelæggelsesvåben og udgjorde en trussel mod den regionale stabilitet og mod verdensfreden.

– Danmark er deltager i den koalition af lande, der har iværksat en militær aktion med det formål at afvæbne Irak med militær magt, sagde Per Stig Møller f.eks. i folketinget den 14. maj.
Krigskoalitionen skulle ifølge udenrigsministeren ‘anvende alle nødvendige midler til at fjerne Iraks masseødelæggelsesvåben og dermed genoprette den internationale fred og sikkerhed i regionen.’

Der er som bekendt ikke fundet masseødelæggelsesvåben i Irak. Det har sat hele krigskoalitionen under pres. Den ene faktuelle løgn efter den anden om de påståede irakiske masseødelæggelsesvåben bliver afsløret. Bush og Blairs troværdighed er på et nulpunkt.

Den danske regering søger i øjeblikket at forhindre en kritisk eksamination af dens begrundelser for krigsdeltagelsen – og dermed også for den fortsatte besættelse af Irak (eller rettere: i forsøget på at nedkæmpe den irakiske modstand mod krigskoalitionen og besættelsesmagten). Den afviser blankt en ‘uafhængig undersøgelse’, og udenrigsministeren – regeringens hovedtalsmand for krigspolitikken – forsøger fortvivlet at finde bortforklaringer og omskrive dens begrundelser for krig og besættelse, efterhånden som de er afsløret som forkerte og løgnagtige.

Det har ført regeringen og udenrigsministeren ud i en direkte konfrontation med Hans Blix, den netop afgåede chef for FNs våbeninspektører, som erklærer, at den danske regering misbrugte hans rapporter til FNs Sikkerhedsråd op til krigen.

Møller giver Blix “skylden” for dansk krigsdeltagelse

I forbindelse med kravet om en undersøgelse af regeringens krigsbegrundelser er blevet rejst, fandt den litterært foretagsomme udenrigsminister på, at Blix var afgørende for dens stillingtagen.

DR Nyheder meddelte den 13. juli følgende:
Der er ingen grund til at sætte en uafhængig undersøgelse i gang af grundlaget for Folketingets beslutning om dansk deltagelse i Irak-krigen. Det mener udenrigsminister Per Stig Møller, som en reaktion på Socialdemokratiets ønske om en undersøgelse.
– Enhver kan se, hvad beslutningsgrundlaget var, referaterne af Folketingets debat om sagen er offentligt tilgængelige, sagde Per Stig Møller.
Ifølge DR understregede Per Stig Møller, at den danske regerings grundlag var rapporter fra Hans Blix:
– Vi har i høj grad henvist til den usikkerhed, som Blix markerede i forbindelse med sine redegørelser i januar og i februar måned, sagde Per Stig Møller.

Overfor Reuters erklærede udenrigsministeren den 14. juli:
– Beslutningen om at afvæbne Irak var ikke baseret på informationer fra CIA, men på baggrund af rapporter fra den tidligere chef for FN’s våbeninspektører Hans Blix. Alle informationer er blevet fremlagt i Folketinget.

Det har fået Hans Blix til at reagere: Den danske regering overfortolkede, ligesom USA og Storbritannien, rapporterne fra FN’s våbeninspektører op til krigen mod Irak, sagde han til Politiken den 14. juli. Han kritiserer her den sammenhæng, som udenrigsminister Per Stig Møller har brugt hans rapporter i over for Folketinget op til beslutningen om at sende danske soldater i krig mod Irak.

Den 20. marts i år (den dag krigen startede) forklarede Per Stig Møller i et skriftligt svar til Folketinget, at Hans Blix i sine rapporter til FN’s Sikkerhedsråd havde slået fast, “at der stadig mangler regnskab for betydelige mængder kemiske og biologiske våbenemner”.

Til Politiken siger Hans Blix nu :
– Det går ikke. Når ministeren siger, at Irak ikke kan redegøre for våbnene, er min vurdering, at det ikke er det samme som at sige, at de eksisterer. Det betyder blot, at der ingen forklaring er. I en af mine taler har jeg udtrykkeligt sagt, at man ikke må springe til den konklusion, at noget, der ikke er redegjort for, eksisterer. Måske gør det, måske gør det ikke.
Jeres udenrigsminister foretager det samme spring, som andre har gjort – Storbritannien og USA. De har sagt, at fordi der ikke er redegjort for våbnene, så eksisterer de. Men sådan er det ikke. Måske eksisterer de, måske ikke.

Overfor samme avis understreger Blix, at han netop pointerede dette meget kraftigt over for FN’s Sikkerhedsråd allerede 14. februar – mere end en måned inden Per Stig Møller kom med sit svar til Folketinget.

Men Per Stig Møllers misbrug af Hans Blix var endnu mere omfattende end denne ‘overfortolkning’, som den svenske diplomat kalder det.

Modsatte konklusioner

Under folketingsdebatten 19. marts – ved førstebehandlingen af beslutningsforslaget om dansk krigsdeltagelse – erklærede den nuværende udenrigsminister bl.a.:

– Der er ikke noget som helst, der tyder på, at Saddam Hussein har fremlagt sine kemiske og bakteriologiske våben. Det skriver Hans Blix også. Der er heller ikke noget, der tyder på, at han har tilladt samtaler med videnskabsmænd, og der er ikke mig bekendt én samtale med en videnskabsmand i udlandet, som man har anmodet om.
Det er klart på baggrund af Blix’ rapporter, at han selvfølgelig altid kan bruge mere tid, men det er Sikkerhedsrådets afgørelse, og der er i øvrigt ikke blevet samarbejdet, som der skulle.

Men Hans Blix’ konklusion var jo netop, at det ikke var bevist, at Irak besad masseødelæggelsesvåben – og derfor skulle våbeninspektørerne have mere tid i stedet for at starte en krig.
Per Stig Møller går bevidst uden om den konklusion – og henviser i folketinget til, at det er Sikkerhedsrådets afgørelse.
Men Sikkerhedsrådet drog aldrig den konklusion, at der skulle indledes en krig. Det traf aldrig nogen afgørelse. Krigen blev tværtimod startet af USA, UK, Australien og Danmark uden om Sikkerhedsrådet.

Direkte løgn om Blix i Folketinget

Under folketingsdebatten 21. marts gav Per Stig Møller sig til direkte at lyve om Blix, da han sagde:

– …problemet er Saddam Hussein, Saddam Husseins overtrædelse af alle sikkerhedsrådsresolutionerne, faren for, at hans regime udvikler våben, som er destruktive, myrdende i massevis i omgivelserne og længere og længere væk, som hans missilteknologi efterhånden gør det muligt. Han har skjult de masseødelæggelsesvåben. Hans Blix bekræftede i morges i fjernsynet, at han har dem.

Krigen var i gang den 21. marts. Danmark var med. Olfert Fischer og soldaterne var allerede i krig. Man manglede ‘bare’ folketingsbeslutningen. Den kom nogle timer senere, da 61 folketingsmedlemmer fra V, K og DF stemte ja. Det var blot en formalisering af noget, som allerede var besluttet og sat i værk af regeringen.

Hans Blix havde derimod på intet tidspunkt, hverken i sine rapporter eller på TV bekræftet, at Saddam Hussein besad masseødelæggelsesvåben. Udenrigsministerens udsagn kan kaldes ‘overfortolkning’. Det kan kaldes ‘misbrug’. Det kan også kaldes løgn på løgn for at fuppe Danmark og danskerne med i en ulovlig aggressionskrig.

Per Stig Møller og Sikkerhedsrådet

Regeringen og Per Stig Møller fortalte inden krigen, at Danmark ville følge FN og FNs Sikkerhedsråd. Da det kom til stykket, fulgte man USA og UK.
Udenrigsministeren har også her en stor aktie i løgnene og bedrageriet over for det danske folk.
Den 5. februar tog han f.eks. ordet i folketinget for at besvare et spørgsmål fra SFeren Villy Søvndal.

Per Stig Møller sagde:
– Spørgsmålet, som er stillet til mig, er: Vil udenrigsministeren redegøre for, om den danske regering vil sende danske soldater til Irak, og om dette er årsagen til, at danske soldater er blevet miltbrandvaccineret – uanset et manglende FN-mandat? Det er det spørgsmål, hr. Villy Søvndal har fremsendt. Derfor synes jeg, da offentligheden jo er bekendt med det spørgsmål, at offentligheden også skal have svaret.
Som jeg tidligere har redegjort for, er det regeringens uændrede holdning, at dansk deltagelse i en eventuel militæraktion mod Irak forudsætter, at aktionen er forankret i FN. Med hensyn til vaccinationsprogrammet kan jeg henvise til de oplysninger, forsvarsministeren tidligere har givet. Kernen er, at det tager op til 6 uger, før vaccinerne får virkning, og det er derfor nødvendigt at gennemføre dem i god tid. Vaccinationerne indebærer naturligvis ikke nogen beslutning om udsendelse af soldater. Der er her blot tale om at holde muligheden åben, for ventede man, indtil Sikkerhedsrådet kalder på os, måtte man sige: Ja, det er godt nok med jeres Sikkerhedsråd, men det varer 6 uger, før vi kan stå der. Og vi kan i øvrigt ikke stå der uden en folketingsvedtagelse.

Sikkerhedsrådet kaldte aldrig – men 6 uger senere var danske soldater i krig.

Men den 5. februar var der altså ingen ende på Per Stig Møllers respekt for Sikkerhedsrådet (som han dengang forventede enedes om en ny amerikansk krigsresolution):
– En ordentlig støtte til Sikkerhedsrådet er jo at sige: Det er jer, der skal træffe beslutningen, det er det, I er valgt til, og vi er indstillet på af hensyn til den internationale orden at følge op, så vidt vi kan, fysisk og økonomisk, på de opgaver, Sikkerhedsrådet beder os om at udføre. Vi er jo også meget med i FN’s opgavevaretagelse både militært og humanitært. Så jeg synes ærlig talt, at det er meget klart, at det er Sikkerhedsrådet, der afgør, om (Resolution) 1441 er nok. Det er det, der menes med “forankret i FN”.

Men Sikkerhedsrådet afgjorde aldrig, at Resolution 1441 ‘var nok’. Det vedtog heller ikke en ny resolution. Krigen blev startet uden FN-mandat og uden om Sikkerhedsrådet.
Per Stig Møller og regeringen løj, så det drev, da han den 5. februar påstod, at Danmark ville følge Sikkerhedsrådet – og var parat når det kaldte. FN og Sikkerhedsrådet blev erstattet med Bush og Blair, og Hans Blix’s anmodning om mere tid til våbeninspektioner blev ikke afgjort i Sikkerhedsrådet, men forkastet ensidigt af USA, UK, Australien og Danmark, da de indledte en kriminel krig.

Utroværdig regering – utroværdig minister

Per Stig Møller har løjet fra første færd og frem til i dag. Han har løjet om masseødelæggelsesvåbnene, han har løjet om FN, han har løjet om Blix. Han har senere dækket over gamle løgne med nye: at regeringen ikke brugte masseødelæggelsesvåben som hovedargument for krigen. At det var Blix, der var afgørende for at drive Danmark i krig. ..
Listen bliver længere og længere.

Det ligner vaneforbrydelse: Hver gang udenrigsministeren bliver grebet i en løgn, svarer han med en ny. Det er klart, at regeringen og udenrigsministeren nødigt udsætter sig for en undersøgelse af, hvad de har sagt og gjort, og hvordan de har fået sendt Danmark i krig, gjort landet til en besættelsesmagt, og nu har fået boret sig fast i det irakiske hængedynd.

2/3 af briterne mener at Tony Blair ikke fortalte sandheden, da han sendte UK i krig. Amerikanerne tror heller ikke på Bush. Det er 100 pct. sikkert, at den danske regering og udenrigsminister Per Stig Møller lyver – igen og igen.

Et spørgsmål står tilbage:
Hvis den danske regerings krigsbeslutning ikke baserede sig på (forkerte og manipulerede) oplysninger fra CIA eller andre efterretningstjenester (som den danske) – hvad udenrigsministeren nu påstår – og den som påvist heller ikke baserede sig på Hans Blix (hvad ministeren forsøger at fremture med, i strid med sandheden) – hvad baserede den sig så på?
Svaret er: på løgn efter løgn.

Krigen og besættelsen af Irak er kriminel. En undersøgelse af argumenterne for krigen er ikke nok. Regeringen og Per Stig Møller er værre end kodyle løgnere. De er krigsforbrydere.

Andre eksempler på Per Stig Møller og regeringens løgne

Falske atomvåben
Ekstra Bladet 27. 06.03

Terrorløgn fra 11. september
Ekstra Bladet 27. 06.03

Du lyver, Per Stig
Ekstra Bladet 25. 06.03

Da gassen gik af Per Stig
Ekstra Bladet 17.06.03

Bush løj, da han satte Irak-krigen i gang og da han sagde, den var slut
Hvad med Fogh og Co.?

Netavisen 14.07.03

Ingen våben – ingen overraskelse!
Af Coilín Oscar ÓhAiseadha
Stop Terrokrigen 30.06.03

Det danske regime skal stilles til ansvar
Af Peter Kofod
Stop Terrokrigen 20.06.03

Hvor er dræbervåbnene?
Af Dorte Grenaa
Stop Terrokrigen 14.06.03


Netavisen 15. juli 2003


Dette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne