Loven om fælles europæisk arrestordre underminerer undtagelsen på retsområdet

Folkebevægelsen mod EU
Pressemeddelelse

– Lovforslaget undergraver retssikkerheden og tager ikke højde for forbehold om fair rettergang, konstaterer professor dr. jur. Ole Krarup fra Folkebevægelsen mod EU

Medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, professor dr. jur. Ole Krarup, tager skarp afstand fra justitsminister Lene Espersens forslag til lov om fælles europæisk arrestordre.

– Jeg har to bemærkninger, én om substansen i lovforslaget, d.v.s. kritik af at retssikkerheden undergraves på en række punkter. Denne indvending er velkendt, fremført bl.a. af Preben Wilhjelm i en kronik i dagbladet Politiken den 23.maj sidste år og af Institut for Menneskerettigheder (se citat nedenfor). Instituttets forbehold om fair rettergang er der ikke taget højde for, og det kan være fatalt – f.eks. i forhold til de nye medlemslande og middelhavslandene med en noget divergerende retskultur, siger han og fortsætter:

– Mit andet punkt er vigtigt, nemlig at loven tydeligt demonstrerer at den danske EU-undtagelse med hensyn til “retlige og indre anliggender” reelt undermineres. Arrestordren er ikke “mellemstatsligt samarbejde” (som vi deltager i), men reelt overnationalt diktat, jævnfør lovens overskrift: “gennemførelse af EU-rammeafgørsle”.

– Efter artikel 34, stykke 2 b kan disse “rammeafgørelser” kun dreje sig om “tilsigtede mål”, mens de “overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen”. Et blik på rammeafgørelsen om arrestordren vil demonstrere en tæt detajlregulering af form og midler, i realiteten langt mere detaljeret end mange direktiver, siger professor dr. jur. Ole Krarup og opsummerer:

– Altså: en reel omgåelse af den danske undtagelse!

Citat fra høringssvar:
Institut for Menneskerettigheder anfører, at udkastet til lovforslag indebærer, at der i visse tilfælde vil skulle ske udlevering til en anden EU-medlemsstat, selv om den pågældende handling ikke er strafbar efter dansk ret. Forslaget indebærer også, at bl.a. danske statsborgere risikerer varetægtsfængsling og strafforfølgning under de forhold og efter de regler, der gælder i de øvrige EU-medlemsstater. Navnlig med udvidelsen af EU til også at omfatte en række østeuropæiske stater, vil lovforslaget indebærer, at Danmark kan være forpligtet til at udlevere til medlemsstater, hvor forholdene adskiller sig væsentligt fra dem, der gælder i Danmark.

Instituttet påpeger yderligere, at den gældende udleveringslov og det nu foreliggende udkast til lovforslag ikke indeholder noget specifikt forbud mod udlevering i situationer, hvor det må antages, at den sigtede ikke vil få en retfærdig rettergang, jf. EMRK artikel 6 og CCPR artikel 14. Der findes eksempler på, at EU-medlemsstater, samt nogle af de stater som antageligvis vil blive medlemmer af EU, er blevet dømt ved Domstolen for krænkelse af bestemmelsen i EMRK artikel 6.

Netavisen 4. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne