KOMMUNISTERNA HAR POLISANMÄLT STATSMINISTERN FÖR BROTT MOT GRUNDLAGEN!

PRESSMEDDELANDE

Idag polisanmälde det Kommunistiska Partiet – KPML(r):s ordförande Anders Carlsson och ungdomsförbundet Revolutionär Kommunistisk Ungdoms ordförande Robert Mathiasson bland andra statsminister Göran Persson, förre justitieministern Laila Freivalds och rikspolischefen Sten Heckscher för brott mot grundlagen i och med de bevis för åsiktsregistrering och politisk förföljelse som kommit fram i och med Säkerhetskommissionens rapport som släpptes i december.

Brottet, som också är ett grundlagsbrott, är mycket allvarligt och har drabbat KPML(r) och RKU som organisationer. Det har inneburit ett rättsövergrepp från svenska statens sida. I inget fall har övervakningen lett till att säkerhetspolisen kunnat styrka brott, än mindre funnit något som kunnat leda till åtal

I rapporten framgår det också att säkerhetspolisen registrerat omyndiga medborgare. Samtliga medlemmar i RKU har kunnat registreras med enbart medlemskapet som grund fram till 1998. Detta med motiveringen att organisationen kunde “skapa oro och svårigheter för den borgerliga regeringen”. Men detta ligger ju i en oppositionell organisations natur! Så länge detta inte sker med olagliga medel ska det inte vara en polissak

– I den grundlagsskyddade åsiktsfrihetens namn och med Säkerhetskommissionens rapport som bevis är det nödvändigt att detta brott beivras, att de ansvariga ställs inför rätta och att de drabbade ges fullständig upprättelse, skriver Anders Carlsson i sin anmälan.

För mer information:

KPML(r) :s ordförande Anders Carlsson
031-12 26 31
0708-711 288.
anders.carlsson@kpmlr.o.se

För kontakt med RKU: s Förbundscentral
ring 031-24 44 17.
rku@rku.nu

NEDAN FÖLJER:

1) Polisanmälan från KPML(r)
2) Polisanmälan från RKU

POLISANMÄLAN
Fullständig polisanmälan från KPML(r)

Som ordförande i Kommunistiska Partiet – KPML(r) anmäler undertecknad statsminister Göran Persson, förre justitieministern Laila Freivalds och rikspolischefen Sten Heckscher för brott mot 2 kapitlet 3§ regeringsformen och brott mot 5§ polisdatalagen, dvs för brott mot förbudet att registrera någon i allmänt register enbart på grund av hans eller hennes politiska åsikter eller organisationstillhörighet.

Sedan 1 september 1969 har det varit förbjudet att anteckna uppgifter i allmänt register “enbart av det skälet att någon genom tillhörighet till organisation eller på annat sätt givit uttryck för politisk uppfattning” (2§ personalkontrollkungörelsen). 1977 infördes detta förbud också i grundlagen.

Av Säkerhetstjänstkommissionens omfattande rapport framgår att säkerhetspolisen SÄPO konsekvent och metodiskt brutit mot detta förbud. Vad gäller Kommunistiska Partiet – KPML(r) är brottet uppenbart och konstaterat av kommissionen. Redan i den inledande sammanfattning heter det: “Tillämpningen av bestämmelserna kom också i vissa fall att strida mot åsiktsregistreringsförbudet. Redan medlemskap i KPML(r) kunde således leda till registrering, eftersom det ansågs krävas genomgången partiskola för medlemskap.” (SOU 2002:87 sidan 30.)

Säkerhetstjänstkommissionen konstaterar alltså ett brott begånget mot KPML(r) och mot de medlemmar i KPML(r) som registrerats av SÄPO enbart på grund av sitt medlemskap.
Grunden för detta brott utgörs av de hemliga tjänsteföreskrifterna HT 19 och HT 20, utfärdade av regeringen och rikspolisstyrelsen.

Det brott som Säkerhetstjänstkommissionen konstaterar inleddes redan 1974, då HT20 trädde i kraft. Det pågick sedan ända fram till 1998, då KPML(r) som sista organisation ströks från HT19:s lista över organisationer som SÄPO på lagstridiga grunder hade regeringens tillstånd att övervaka och registrera. 1998 var Göran Persson regeringschef, Laila Freivalds justitieminister och Sten Heckscher rikspolischef och ordförande i Rikspolisstyrelsen. Därför anmäler jag dessa personer som de senast ansvariga för det brott som Säkerhetstjänstkommissionen konstaterar. Huruvida tidigare statsministrar, justitieministrar och rikspolischefer kan ställas till ansvar för de brott som enligt Säkerhetstjänstkommissionen pågått ända sedan 1974 överlämnar jag åt åklagarmyndigheten att bedöma.

Brottet, som också är ett grundlagsbrott, är mycket allvarligt och det har allvarligt drabbat KPML(r) som organisation och alla de medlemmar i KPML(r) som utsatts för otillåten politisk registrering och därmed för politisk förföljelse. I den grundlagsskyddade åsiktsfrihetens namn och med Säkerhetstjänstkommissionens rapport som bevis är det nödvändigt att detta brott beivras, att de ansvariga ställs inför rätta och att de drabbade ges fullständig upprättelse.

Göteborg 2003-01-07

Anders Carlsson, ordförande i KPML(r),
Telefon 031 – 12 26 31 (arbetet) 0708 – 711 288 (mobil).

POLISANMÄLAN
Fullständig Polisanmälan från RKU

Som ordförande i RKU – Revolutionär Kommunistisk Ungdom – anmäler undertecknad före detta statsminister Carl Bildt, förre justitieminister Gun Hellsvik och förre rikspolischefen Björn Ericsson för brott mot 2 kapitlet 3§ regeringsformen och brott mot 5§ polisdatalagen, dvs för brott mot förbudet att registrera någon i allmänt register enbart på grund av hans eller hennes politiska åsikter eller organisationstillhörighet. Brottet begicks enligt Säkerhetstjänstkommissionens rapport den 1 mars 1993 då RKU klassades som HT19-organisation.

Jag anmäler också nuvarande statsministern Göran Persson, förra justitieministern Laila Freivalds och rikspolischefen Sten Heckscher för brott mot 2 kapitlet 3§ regeringsformen och brott mot 5§ polisdatalagen, dvs för brott mot förbudet att registrera någon i allmänt register enbart på grund av hans eller hennes politiska åsikter eller organisationstillhörighet. Detta då registreringen, enligt Säkerhetstjänstkommissionens rapport, pågick fram till 1998 då RKU ströks från HT19:s lista över organisationer som SÄPO på lagstridiga grunder hade regeringens tillstånd att övervaka och registrera.

I Säkerhetskommissionens rapport framgår att säkerhetspolisen redan den 1 mars 1993, över ett år innan RKU bildades som nationellt förbund, påbörjade en systematisk registrering av medlemmar i ungdomförbundet. “SÄPO:s uppfattning var att RKU ställde samma krav på genomgången partiskola som moderpartiet varför dess medlemmar kunde registreras med enbart medlemskap som grund”, står det att läsa i rapporten.
Detta är ett uppenbart brott, även om man bortser från de faktum att RKU aldrig ställt några sådana krav för medlemskap och att registreringen till stora delar drabbat människor så unga som 13-14 år. Grunden för detta brott utgörs av de hemliga säkerhetsföreskrifterna HT19 och HT20 som utfärdats av regeringen och rikspolisstyrelsen.

Därför anmäler jag alla dessa personer och anser det vara upp till åklagarmyndigheten att bedöma huruvida andra personer inom regeringen, säkerhetspolisen och rikspolisstyrelsen kan ställas till ansvar för de brott som enligt Säkerhetskommissionen pågått ända sedan 1 mars 1993.
Brottet, som också är ett grundlagsbrott, är mycket allvarligt och har drabbat RKU som organisation. Men ännu värre är att det inneburit ett rättsövergrepp från svenska statens sida gentemot minderåriga svenska medborgare som nyttjat sin demokratiska rättighet att organisera sig politiskt och för detta utsatts för politisk registrering och därmed politisk förföljelse.
I den grundlagsskyddade åsiktsfrihetens namn och med Säkerhetskommissionens rapport som bevis kräver jag att brotten utreds och de skyldiga ställs till svars och döms och att de drabbade ges fullständig upprättelse.

Göteborg 2003-01-07
Robert Mathiasson
031-24 44 17 ( RKU:s förbundscentral) 0707-56 44 35 (mobil)

Netavisen 9. januar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne