VK: De første 100 dage ved magten

Tirsdag den 4. december fremlagde den nye statsminister Rasmussen VK-regeringens grundlag i Folketinget. De første 100 dage ved magten.
Efter en meget slidt indledningsreplik om at klassekampen endnu engang skulle være afgået ved døden, åbnede Venstres statsminister Fogh Rasmussen for bygen af angreb fra den herskende klasse og reaktionen.
“Regeringen vil sætte mennesket før systemet og give det enkelte menneske større frihed til selv at vælge” lød det. Det betyder at regeringen vil sætte fuld kraft på udlicitering og privatisering. Ikke mindst af den offentlige hjemmehjælp, plejehjem og sygehuse. En opgave der vil bekomme den nye ISS-storaktionær og finansminister Thor Pedersen vel.

Regeringen vil tilføre de offentlige sygehuse ekstra 1,5 mia. kr. til en angiveligt målrettet indsats for at få ventelisterne ned. Men da den samtidig vil indføre, at det offentlige skal betale for behandling på privathospitaler både herhjemme og i udlandet, hvis der er over 2 måneders ventetid, er det ikke svært at gætte på, i hvis lommer den ekstra mia. kr. havner. EU har krævet at den offentlige sektor i høj grad omstillet til en privat serviceindustri.
Regeringen ønsker et mere fleksibelt arbejdsmarked. Regeringen går direkte til angreb på fagforeningerne ret til at organisere såvel medlemmer som A-kasser. Regeringen vil ved lovindgreb i overenskomsterne sikre, at arbejdsgiverne frit kan diktere deltidsarbejde gennem individuelle aftaler. EU har krævet gennemførelse af arbejdsmarkeds direktiverne for at sikre udvidelsen af det fleksible arbejdsmarked.
(Se oversigt over arbejdsmarkedstiltag i VK-regeringens felttog mod arbejderklassen)

Mennesker først: Det gælder også i retsplejen. Regeringen lægger derfor op til en reform af straffeloven. Reformen skal sigte på en generel modernisering af strafferammerne, hedder det. Straffene for forskellige forbrydelser skal i højere grad afspejle en nutidig retsopfattelse. EU har krævet gennemførelse af fælles retspolitik, herunder fælles straframmer. Ligesom regeringen vil fremsætte den udemokratiske terrorlovning, de har overtaget fra den tidligere socialdemokratiske regering, der overtog den fra EU, der overtog den fra USA.
Regeringen vil udarbejde et handlingsprogram med en samlet indsats over for de svageste, hedder det. Hovedelementet er, at det sociale arbejde i højere grad skal bygge på frivilligt socialt arbejde. I bedste “velfærds-burokratiske” stil vil de frivillige hjælpeorganisationer få plads i et nyt socialt råd, hvor de skal repræsentere de svageste i samfundet. Rådet må en gang om året skrive en rapport. EUs socialpolitik bygger på frivillige hjælpeorganisationer frem for retskrav på offentlig social sikring.
Mere kontante bidrag vil tilflyde erhvervslivet, monopoler og banker. “Første skridt har været at tage de nye skatter og afgifter af bordet, som den tidligere regering havde foreslået på finansloven for 2002. Næste skridt bliver at gennemføre målrettede sænkninger af virksomhedernes omkostninger inden for en ramme på en halv milliard kroner i 2002. Og denne indsats vil blive fulgt op af yderligere lettelser i økonomiske og administrative byrder i de følgende år.”

Angrebene på flygtninge og indvandrere er massive og sorte. I løbet af kort tid vil regeringen præsentere et mere uddybende oplæg. Dette oplæg vil blive drøftet med repræsentanter for kommunerne. Derefter vil regeringen fremlægge lovforslag i folketinget senest den 1. marts.
Reglerne om asyl vil blive strammet, så der kun gives asyl til flygtninge, der er omfattet af de internationale konventioner. Retskravet på familiesammenføring bliver ophævet. Der skal først gives permanent opholdstilladelse efter 7 års lovligt ophold i Danmark. Og kursen mod kriminelle asylansøgere skal skærpes.
Regeringen vil indføre et optjeningsprincip, som betyder, at man skal have boet i Danmark i mindst syv år for at få adgang til kontanthjælp. Der skal indføres en særlig lav løn for indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet. Ligesom regeringen vil have indført i alle kommuner, at der ikke udbetales kontanthjælp til arbejdsløse. EU kræver gennemførelsen af en fælles indvandrer- , flygtninge- og asylpolitik.

Fogh Rasmussen lovede på den ny regerings vegne, at han ville fortsætte den socialdemokratiske regerings aktive krigsdeltagelse i USA’s terrorkrig. At den forsat ville udskrive en blanco-check på dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik til USA, NATO og EU og være en del af den imperialistiske krigsalliance. “Regeringen vil løbende inddrage grønlandske myndigheder i spørgsmålet om en mulig anvendelse af Thule-radaren som led i planerne om et amerikansk missilforsvar”. Med hvilket Fogh Rasmussen siger: VK-regeringen støtter aktivt USA’s missilskjold-projekt.
Fogh Rasmussen gav sin fulde tilslutning til opbygningen af monopolernes Unionsstat med vedtagelse af Unionsforfatningen i 2004 og østudvidelsen af såvel EU som NATO i 2002.
Fogh Rasmussen vil omlægge u-landsbistanden og indtil da beskære og fastfryse den på 1999 niveau.

VK-regeringens 100-dages program sætter reaktionen, imperialismen og monopolerne i centrum. Og må bekæmpes som sådan.

Se også
Fogh og valgets tale

Kommunistisk Politik 25, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne