Nyrups ‘terrorpakke’

Lille udpluk af ‘Lovkataloget’

De dramatiske ændringer af lovgivningen fremgår af følgende oversigt fra statsministerens ‘lovkatalog’. Den rummer ikke alle lovgivningsinitiativer, der har berøring med ‘terrorpakken’. (KP-Netavisen)

Statministeriets tekst:

Bekæmpelse af terrorisme
· Ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, lov om udlevering af lovovertrædere (Bekæmpelse af terrorisme ) [Justitsministeren]
· Ændring af udlændingeloven (Bekæmpelse af terrorisme) [Indenrigsministeren]
· Ændring af beredskabsloven (Det civile beredskab m.v.) [Indenrigsministeren]
· Ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge [Økonomiministeren]

· Lov om inkorporering af visse internationale menneskerettighedskonventioner i dansk ret
Folketingsbeslutning om dansk deltagelse i en NATO-indsats i Makedonien (FYROM) (Okt I)
Ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben (Nov I)
Lovforslaget bemyndiger erhvervsministeren til efter forhandling med udenrigsministeren at fastsætte nærmere regler for overførsel af kemikalier opført på listerne i konventionen om forbud mod kemiske våben.

Folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side (Nov II)

Folketingsbeslutning om tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side (Dec I)
Folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side (Jan I)

Ændring af udlændingeloven (Bekæmpelse af terrorisme) (Nov II)
Formålet med forslaget er at sikre de nødvendige tiltag på udlændingeområdet som en del af regeringens samlede initiativer mod terrorisme. Forslaget har i den forbindelse til formål at styrke samarbejdet mellem Politiets Efterretningstjeneste og udlændingemyndighederne i asylsager og i andre sager om opholdstilladelse i Danmark. Forslaget skal bl.a. sikre anvendelsen af adgangen til at nægte opholdstilladelse til udlændinge, når det er påkrævet af hensyn til statens sikkerhed

Ændring af udlændingeloven (Eurodac m.v.) (Jan II)
Forslaget har til formål at sikre, at Danmark via en mellemstatslig aftale kan tilknytte sig det fælles europæiske fingeraftrykssystem Eurodac , jf. Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000

Ændring af beredskabsloven (Det civile beredskab m.v.) (Jan II)
Formålet med forslaget er at skabe et ensartet grundlag for beredskabsplanlægningen baseret på en sondring mellem varslede og uvarslede hændelser og med udgangspunkt i en vurdering af sårbarheden i relation til ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger . I lyset af terrorhandlingen den 11. september 2001 skal der ske en øget koordinering med henblik på at sikre en bedre sammenhæng mellem de enkelte myndigheders beredskabsplanlægning m.v.

Ændring af lov om dansk indfødsret (Fortabelse af dansk indfødsret erhvervet ved svig) (Okt I)
Formålet med lovforslaget er at etablere lovhjemmel til at bestemme, at en person, der har erhvervet dansk indfødsret ved svig, fortaber denne.

Ændring af straffeloven (Skærpet straf for menneskesmugling ) (Nov I)
Forslaget vil gøre det muligt for Danmark at medvirke til at vedtage en EU-rammeafgørelse om styrkelse af de strafferetlige rammer med henblik på bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og ulovligt ophold. Formålet med rammeafgørelsen er at sikre, at der i alle EU-lande er effektive strafferetlige regler om menneskesmugling.
Lovforslaget indebærer, at strafmaksimum i straffelovens § 125 a om menneskesmugling forhøjes fra 4 til 6 års fængsel.

Ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og lov om udlevering af lovovertrædere (Bekæmpelse af terrorisme ) (Nov II)
Straks efter terrorangrebene mod USA den 11. september 2001 besluttede regeringen at foretage en vurdering af, om dansk lovgivning er tilstrækkelig til at sikre en effektiv indsats mod terrorisme. Vurderingen er endnu ikke afsluttet. Lovforslaget vil bl.a. åbne mulighed for, at Danmark kan ratificere FN´s konvention om bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Lovforslaget vil endvidere indeholde ændringer som følge af FN’s Sikkerhedsråds resolution 1373. Herudover vil politiets efterforskningsmuligheder i terrorismesager blive styrket ved en udvidet adgang til telefonaflytning, edition og hemmelig ransagning. Der vil desuden blive skabt mulighed for i visse situationer at udlevere danske statsborgere til strafforfølgning i udlandet .

Lov om inkorporering af visse internationale menneskerettighedskonventioner i dansk ret (Jan II)
Formålet med lovforslaget er at inkorporere en række centrale internationale menneskerettighedskonventioner i dansk lovgivning. Forslaget vil imødekomme internationale opfordringer til Danmark om at inkorporere konventionerne i dansk lovgivning. En inkorporering vil endvidere kunne medføre en øget opmærksomhed og større bevidsthed hos borgerne og virksomhederne om de pågældende konventioner.
Lovforslaget om inkorporering indebærer, at der skabes et lovmæssigt grundlag for at påberåbe sig og anvende de pågældende konventioner ved de danske domstole og andre retsanvendende myndigheder.
Lovforslaget vil bygge på det såkaldte inkorporeringsudvalgs betænkning, som forventes afgivet i efteråret 2001.

Ændring af lov om dansk indfødsret (Ændring af erklæringsbestemmelserne vedrørende nordiske statsborgere) (Jan II)
Formålet med lovforslaget er at tilpasse indfødsretsloven til en ny svensk statsborgerretslovgivning, som accepterer dobbelt statsborgerskab. Lovforslaget indebærer, at der indføres krav om, at personer, som erhverver dansk indfødsret ved erklæring, skal godtgøre, at de derved mister deres hidtidige statsborgerret.

Ændring af retsplejeloven og lov om EF-domskonventionen m.v. (Gennemførelse af aftale mellem Danmark og Det Europæiske Fællesskab om anvendelse af Rådets forordning om retteres kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område) (Jan II)
Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe grundlag for, at Danmark kan ratificere en aftale, som forventes indgået med Det Europæiske Fællesskab om anvendelse af Rådets forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område .
Danmark er på grund af forbeholdet vedrørende retlige og indre anliggender ikke omfattet af den foreliggende EU-forordning på området. Aftalen vil betyde, at Danmark på mellemstatsligt grundlag bliver knyttet til forordningen.
EU-forordningen svarer i øvrigt indholdsmæssigt næsten til en tidligere konvention mellem EU-landene, som Danmark har deltaget i, og som Danmark forud for Amsterdamtraktatens ikrafttræden har tilsluttet sig ændringer i.

Ændring af retsplejeloven (Aftale mellem Danmark og Det Europæiske Fællesskab om anvendelse af Rådets Ændring af retsplejeloven (Aftale mellem Danmark og Det Europæiske Fællesskab om anvendelse af Rådets forordning om forkyndelse i Den Europæiske Unions medlemsstater af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle anliggender) (Jan II)
Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe grundlag for, at Danmark kan ratificere en aftale, som forventes indgået med Det Europæiske Fællesskab om anvendelse af Rådets forordning om forkyndelse af retlige og udenretslige dokumenter i civile eller kommercielle anliggender.
Danmark er på grund af forbeholdet vedrørende retlige og indre anliggender ikke omfattet af den foreliggende EU-forordning på området. Aftalen vil betyde, at Danmark på mellemstatsligt grundlag bliver knyttet til forordningen .
Forordningen er i øvrigt i alt væsentligt indholdsmæssigt identisk med en tidligere konvention

Ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (Bagudbetaling af kontanthjælp og introduktionsydelse, bemyndigelse vedrørende personer fra Færøerne og Grønland på døgninstitutioner m.v.) (Nov I)
Forslaget indebærer, at kontanthjælp og introduktionsydelse til forskel fra i dag udbetales bagud, jf. aftalerne om den kommunale økonomi for 2002. Lovforslaget giver endvidere i overensstemmelse med hidtidig praksis socialministeren bemyndigelse til at fastsætte retningslinier for personer fra Færøerne og Grønland , der får ophold i Danmark i døgninstitution, pleje eller revalidering på foranledning af de sociale myndigheder

Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Præcisering af borgernes oplysningspligt og myndighedernes mulighed for at indhente oplysninger om ægtefæller og samleveres økonomiske forhold m.v., lægernes rolle m.v. i koordineringsudvalg samt anke over skønsmæssige afgørelser) (Nov II)
Forslaget indebærer en præcisering af borgernes oplysningspligt og myndighedernes mulighed for at indhente oplysninger om ægtefæller og samleveres økonomiske forhold m.v. Forslaget betyder også en ændring af lægernes rolle og honorering i koordinationsudvalg. Endelig foreslås en præcisering af § 69 vedrørende de social klageinstansers efterprøvelse af kommunale og amtskommunale skønsmæssige afgørelser.

Ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge (Okt II)
Formålet med forslaget er at gennemføre konklusionerne fra EU-rådsmødet for retlige og indre anliggender/ECOFIN den 17. oktober 2000 om indførelsen af modforanstaltninger mod ikke-samarbejdsvillige lande i dansk ret. Der overvejes endvidere regelændringer som opfølgning på de internationale beslutninger mod finansiering af terrorisme

Ændring af lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne (Nov II)
Som led i regeringens indsats for at få flere udlændinge i arbejde gennemføres en ændring af lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Ændringen indebærer, at der for at fremme anvendelsen af arbejdspladsdanskforløb, hvor danskundervisning kombineres med aktivering og jobtræning, ydes et højere timetilskud til kommunerne end i dag.

Kilde:
Lovkataloget Statsministerens åbningsredegørelse. Skriftlig del.

Netavisen 2. oktober 2001